Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Katthem och dans

| 0 comments

Igår var ännu en härlig dag! Efter en saftig och smakrik papaya till frukost gick jag till poolen för simning och ett par timmars vila i en av de bekväma solstolarna. Det var lika skönt som alltid. Jag lyssnade på inspelningar från några tidigare frågetillfällen med Dolano. Roligt och klargörande!

Vi träffade Dolano halv tre för att åka och besöka det katthem som hon finansierar och driver. Det var en kvarts tur med ricksha. Det som såg ut som en vanlig förortsvilla visade sig härbärgera över 50 katter. Hela villan och trädgården var inredda för katternas trevnad. Inne fanns många sköna liggplatser. I det stora vardagsrummet som var öppet ända upp till taket (villan har två våningar) fanns spännande gångvägar för katterna längs väggarna upp till flera olika nivåer av bäddar. Ett rum var för ev sjuka katter. I ett rum stod tiotalet kattlådor. Det var rent och fräscht överallt. Ute hade man byggt lekplatser i olika nivåer på taken med kattstegar som ledde upp till nästa etage.

Margaret 2

Katterna var förtjusande. I alla olika färgställningar, pälslängder och personligheter. Alla var steriliserade. Det var skönt att för första gången i Indien se välmående, välskötta katter. En man drev katthemmets skönhetssalong. Han sitter hela dagarna på marken och när en katt kommer till honom borstar han den, klappar och tar hand om den. Margaret är den kvinna som har ansvaret för katthemmet. Hon har arbetat länge med katterna och ser direkt om någon katt behöver någon speciell omsorg.

Kattmannen

Man tar inte längre emot nya katter. Som mest har katthemmet haft 100 katter. En stor del av de pengar vi deltagare i Intensive Satsang betalar till Dolano för våra fem veckor med henne (ca 6 000 kronor) går till drivandet av katthemmet. Några i gruppen erbjöd donationer till Dolano som hjälp. Det ville hon inte ta emot. Hon menade att just nu har hon råd. Skulle det bli svårt igen som det har varit många gånger ber hon om hjälp då.

Det finns en hund där också. Han har varit med om en olycka där hans ben blev svårt skadat. Tyvärr lyckades veterinären sätta fast benet åt fel håll så han går lite konstigt, men det verkar inte vara något som han lider av. Han ser ut att ha det väldigt bra som ledare för alla dessa katter. :) Du kan läsa mer om katthemmet här.

Margaret och satsangdeltagare

Det var roligt att tillbringa tid med Dolano utanför satsangrummet. Hon är en mycket varm, rolig och lättsam människa som brinner för djurens väl.  Vi var där ca 1,5 timme innan vi sedan åkte tillbaka till North Main Road.

På kvällen träffades hela gruppen till en sista gemensam måltid. Vi var på en väldigt mysig restaurant som serverade tapas och pizza. Den har en mysig hörna där man kan ligga på sköna kuddar och umgås samt en öppen yta som snabbt blev dansgolv. En av deltagarna har arbetat som DJ och hade med sig sin dator som kopplades till restaurantens ljudsystem. Oh, vad roligt det var att dansa igen! Det var ett tag sedan. Det märkte jag inte minst i morse när jag var stel i hela kroppen. Vi dansade för fullt i ett par timmar. Vilken bra avslutning!

Idag blir det väl ett sista besök vid poolen innan resan går hemåt imorgon. Jag hade beställt taxi för transporten till flygplatsen i Mumbai, men igår kväll pratade jag med en av assistenterna, en man från Abu Dabi. Det visade sig att vi åker samtidigt så nu har jag avbeställt min taxi och åker med honom i stället. Det blir trevligt och dessutom ekonomiskt fördelaktigt för oss båda.

 

Cat home and dancing

Yesterday was another glorious day! After a juicy and tasty papaya for breakfast, I went to the pool for swimming and a few hours of rest in one of the comfortable deck chairs. It was as beautiful as always. I listened to recordings of some previous question and answer sessions with Dolano. Fun and clarififying!

We met Dolano half past two to go and visit the cat home which she finances and operates. It was a quarter of an hour with a richshaw.  What looked like an ordinary suburban house turned out to accommodate over 50 cats. The whole villa and the garden were decorated for the cats´ comfort. Inside were many comfortable places for cats to rest/sleep. In the large living room that was open all the way up to the ceiling (the villa has two floors) there were exciting paths for the cats along the walls up to the multiple levels of beds. One room was for sick cats. In one room were a dozen litter boxes. It was fresh and clean everywhere. Outside a playground had been built in different levels on the ceilings  with cat ladders leading up to the next storey.

The cats were delightful. In all different colors, fur lengths and personalities. All were sterilized. It was nice for to see healthy, well-kept cats for the first time here in India. A man ran the cat home beauty salon. He sits all day on the ground and when a cat comes to him, he brushes it, cuddles and takes care of it. Margaret is the woman who is responsible for the cat home. She has worked a long time with the cats and see immediately if any cat needs some special care.

They no longer accept new cats. At most, the cat home has had 100 cats. A large part of the money we participants in the Intensive Satsang pay to Dolano for our five weeks with her (about 6000 SEK) goes to running the cat home. Some of the group offered donations to Dolano to help. She did not want any. She said that right now she can afford it. Would it be difficult again as it has been many times she would ask for help then.

There is a dogas well. He has been involved in an accident in which his leg was severely damaged. Unfortunately, the vet put the leg in the wrong direction so he walks a little strangely, but he does not seem to suffer from it. He seems to be doing very well as the leader of all these cats. :) You can read more about the Cat Home here.

It was fun to spend time with Dolano outside the satsang room – without her Zen stick. She is a very warm, funny and easy-going person that loves animals in general and cats in particular. We were there for about 1.5 hours before we then went back to North Main Street.

In the evening, the whole group met for one last meal together. We were on a very nice restaurant that served tapas and pizza. It has a cozy corner where you can lie on comfortable cushions and socialize and an open area that quickly became a dance floor. One of the participants has worked as a DJ and linked his computer to the sound system. Oh, it was so much fun to dance again! It has been a while. I noticed that especially this morning when I was stiff all over. I danced in full swing for a few hours. What a great finish!

Today it will be well one last visit to the pool and a trip to a major shopping center for the last purchases before going home tomorrow. I had ordered a taxi for transportation to the airport in Mumbai, but last night I talked to one of the assistants, a man from Abu Dabi. It turned out that we go at the same time so now I have canceled my taxi and go with him instead. It will be nice and also financially beneficial for both of us.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco