Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Myllrande gatuliv

| 0 comments

 

Flicka med vänner LIgår gjorde Radha och jag en utflykt ner till centrum av Poona. Det tar 15-20 minuter med ricksha. Det är en helt annan värld här. Jag önskar du hade kunnat vara med. Det är svårt att beskriva. Vi gick på några smågator nära MG Road (Mahatma Gandhi Road) som är den gata där de större affärerna ligger. Det var så roligt att promenera kring på de här smågatorna och titta in i de små butikerna. Det myllrar av liv överallt. Människor, kor, getter, hundar, bilar. Det är dock ingen som drar i oss eller försöker få oss att handla. På det sättet är det skönt att strosa runt här. Inte heller så många tiggare. Dolano berättade att här ser det ut precis som det gjorde när hon kom till Poona 1979. Det kan jag verkligen tänka mig. Här står tiden stilla.

Stadsbild gammal LMiljön är så fylld av färger, dofter, ljud av många olika slag. Så rikt, varierat och fullt av intryck. Massor att se med andra ord. Inte minst är det roligt att se på alla skyltar. Man är inte rädd för att använda stora ord på det man sysslar med. Och vi kunde inte låta bli att storskratta när vi såg skylten med Climax på. Jag vågar inte spekulera i vad som händer här. :)

Rolig skylt LMan har ordnat det praktiskt så att affärerna på en viss del av varje gata i princip säljer samma saker, t ex bara tygaffärer eller ramaffärer. Lätt att veta vart man ska ta vägen om man behöver en viss vara. Vi började i en liten mörk butik – mer som ett hål i väggen. Här såldes bl a olika saker som behövs till ritualer och ceremonier. Det var små mässingskärl till aarti (en hinduisk ceremoni), olika oljor, färgade pulver. Jag köpte 50 g rökelse (ca 40 stickor) – ”all natural sandelwood”. De kostade 7 kronor. Rökelse går ju alltid åt. Jag köpte också ett par små flaskor med eucalyptusolja. Ett par droppar av den oljan på huden under näsan är perfekt vid förkylning för att säkerställa god sömn. Bättre än näsdroppar tycker jag.

Rökelsebutiken LVi besökte också flera tygaffärer där vi hittade några olika tyger. Överallt blev så fint mottagna. Det var skratt, värme och vänlighet. Jag fick också flera fina möten när jag tog mina ansiktsbilder. Alla blev så stolta och glada. Jag tror att de känner den kärlek jag känner. Att jag verkligen tycker att de är så vackra. Det var det ju också en kvinna som sa till mig förra året. ”Du får mig att känna mig så vacker”. Vilken komplimang.

Något som jag hade bestämt mig för att titta efter är rostfria matburkar. Nu när vi vet hur ohälsosamt det är att lägga mat i plastlådor (i alla fall i de flesta, speciellt varm mat) känns det bra att gå över till glas och rostfritt. Här i Indien har man med sig sin mat till arbetet i rostfria kantiner i tre eller fyra våningar som hålls ihop på sidorna till ett torn. Just en sådan köpte jag. Med tre delar. Det blir perfekt till alla utflykter till loppisar och antikmarknader till våren. En sådan kostar 25 kr. Jag köpte också en lite större rund med lock som är perfekt för kylen när matresterna har kallnat i formen. Den kostade 17 kr. Mycket prisvärt med andra ord.

Tygförsäljare i sin butik LRadha stannade och köpte en vegetarisk friterad matbit vid ett stånd på gatan. Det gjorde inte jag. Lite trist, men jag fortsätter att vara försiktig.

Indiska festkläder LDet var verkligen några helt underbara timmar. Och jag var helt slut när jag kom hem. Jag hade ju gymmat och simmat på förmiddagen dessutom. En skön trötthet.

Idag har jag haft lite strul med bloggen. Jag har valt att använda wordpress.org vilket innebär att materialet inklusive alla bilderna ligger på min egen domän, areskog.se. Hade jag valt wordpress.com hade det legat på internet. Jag gjorde det valet eftersom jag t ex ville själv kunna avgöra hur stora bilderna är i bloggen. Jag har större kontroll över materialet på det här sättet. Tycker ibland att det är så små bilder på en del bloggar. Detta valet innebär ju förstås att det förr eller senare blir fullt. Vilket det blev idag. Alla mina stora bilder tar upp mycket utrymme. Idag har jag suttit och rensat eftersom alla bilder sparas i flera storlekar. Kanske för att det ska gå bra att se i olika format som mobiler, läsplattor och datorer. Det är dock möjligt att jag också lyckats ta bort en del gamla bilder. Det ber jag i så fall om ursäkt för. Jag behöver börja att förminska bilderna. Förhoppningsvis utan att de blir mycket mindre i bloggen. Hoppas att det löser sig för jag har många fler bilder jag gärna delar. :)

 

Buzzing street life

Yesterday Radha and I took a trip down to the center of Poona. It takes 15-20 minutes with Ricksha. It’s a whole different world there. I wish you could have been with us. It is hard to describe. We walked on a couple of streets close to MG Road (Mahatma Gandhi Road) which is the street where the larger shops are. It was so fun to walk around in these narrow, tiny streets and look at the small shops. It buzzes with life everywhere. People, cows, goats, dogs, cars.  No one is, however, pulling on us or trying to get us to buy something. In this way, it is very nice to stroll around here. Nor so many beggars. Dolano told me that it looks exactly like it did when she came to Poona in 1979. I can really believe that. Time stands still here.

They have arranged it so conveniently that the shops on a certain part of the street basically sell the same things, for example, only fabric or picture frames. Easy to know where to go if you need a particular product. We started in a little dark shop – more like a hole in the wall. They sold a variety of things needed for rituals and ceremonies. They had for instance small brass vessels for aarti (a Hindu ceremony), various oils, colored powder. I bought 50 grams of incense (about 40 sticks) – “all natural sandal wood”. They cost seven SEK. I also bought a couple of small bottles of eucalyptus oil. A few drops of this oil on the skin under your nose is perfect for when you have a cold to ensure good sleep. Better than nasal drops, I think.

The environment is so full of colors, smells, sounds of many different kinds. So rich, varied and full of impressions. Lots to see in other words. Not least, it is fun to look at all the signs. One is not afraid to use big words on what one is doing here. And we could not help but to laugh when we saw the sign with Climax on. I dare not speculate on what happens here. :)

We also visited several fabric stores where we found some different fabrics. We were was so nicely received everywhere. There was laughter, warmth and kindness. I also got some excellent meetings when I took my facial images. Everyone was so proud and happy. I think they feel the love I feel. I truly see them as so beautiful. There was one woman last year that said to me: “You make me feel so beautiful.” What a compliment.

Something that I had decided to look for was stainless steel food jars. Now that we know how unhealthy it is to put food in plastic boxes (at least in most, especially hot food), it feels good toreplace them with glass and stainless steel. Here in India many bring their food to work in stainless steel containers in three or four floors that are held together at the sides as a tower. This is what I bought. With three parts. It will be perfect for all trips to flea markets and antique markets in the spring. It cost 25 SEK. I also bought a little larger round jar with lid that is perfect for the fridge when the leftover food has cooled. It cost 17 SEK.  Great value for money in other words.

Radha stopped and bought a vegetarian fried snack at a stall in the street. I did not. A little sad, but I continue to be cautious.

It was really a couple of wonderful hours. And I was exhausted when I got home. I had been to the gym and pool in the morning. A pleasant tiredness. I feel very fortunate!

Today I had a little trouble with the blog. I have chosen to use wordpress.org which means that the material including all the pictures are kept on my own domain, areskog.se. Had I chosen wordpress.com it had been on internet. I made that choice because I, for example, wanted to be able to determine how large the pictures are in the blog. I have more control over the material in this way. Sometimes I think that the pictures in some blogs are a bit too small. This choice implies of course that sooner or later my domain will become full. Which it was today. All my large images take up much space. Today I sat and cleared away some pictures because all images are stored in several sizes. Perhaps because it’ll look good in various formats like mobiles, tablets and computers. However, it is possible that I also managed to remove some old pictures. I am sorry if I did. I need to begin to shrink the images. Hopefully, they can still be the same size in the blog. Hope it works itself out because I have many more photos I gladly share. :)

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco