Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Odling, Bokashi, ekologiskt

| 0 comments

Så kom sommaren tillbaka! Nu är det dags att dra fördelar av all gödning som skapats under årets kompostering med Bokashins mikrober. Varje kruka får sin lilla dos. Nu var det tomaternas tur. För några dagar sedan var jag på Bäckdalens handelsträdgård och köpte tre olika ekologiska tomatplantor samt bra kravjord. Varje spann får förstås också en dos Bokashi. Förra året trivdes tomatplantorna väldigt bra i den här kombinationen. Får se hur det blir i år. (Här kan du läsa mer om Bokashi.)

Tomatplantering på gång, 1, 140515Den stora odlingslådan där jag odlar sallad m m har också under vintern fått successiv påfyllnad av Bokashi. De olika salladsfröna som såddes i april har i princip stått stilla fram till nu. De har varit kloka nog att vänta in bättre förutsättningar. Nu lär det bli fart här.

Pelargonerna som när jag tog ut dem från vinterförvaringen i förrådet såg så ledsna ut blommar nu för fullt. Det är lite märkligt bara att det knappt är några blad, bara massor av blommor. Nåja, det kan jag leva med. Jag har inte planterat om den som jag brukar. Den fick Bokashi förra våren och i år har den bara vattnats med Bokashigödning.

Pelargonen blommar rikligt, 140515Det är intressant att se hur vacker en rabatt kan bli även när den inte planeras i förväg. I rabatten vid sandkanten har jag bara grävt ner sådant som har blivit över på andra ställen och ibland någon enstaka perenn som jag har hittat billigt någonstans på någon loppis. Den är så fin nu. Inte alls så där tre av varje som jag brukar plantera. En salig blandning. Ibland gifter sig växterna ovanligt bra – som mossfloxen och revsugan här. Jag har grävt ner Bokashi lite här och där i små hål. En del åt skatorna upp, men inte allt.

RabattmixSå underbart det är med de olika bevis som dyker upp på värdet av att äta ekologiskt för vår hälsa. Egentligen är det ju så självklart. Om jag äter grönsaker som har besprutats med olika gifter så kommer de ju att hamna i min kropp. Här är en artikel om tre tjejer som går i gymnasiet som fick hjälp av Karolinska Sjukhuset att undersöka sin urin under tiden de äter bara ekologiskt för att sedan jämföra den med urinen från när de inte gör det. Ett enkelt experiment som tydligt visar på skillnader i mängden av gifter.

I den första  undersökningen som har gjorts på vuxna ger resultatet vid handen att gifterna i urinen ökar med 89 % när vi äter besprutad mat. 13 personer åt 80 % besprutat respektive obesprutat och deras urin testades för 6 olika kemikalier som kroppen producerar för att bryta ner gifter. Efter en vecka av obesprutad mat gick halten ner med 89 %. Helt otroligt. Det är bra att man har gjort testerna med 80 % obesprutat i stället för 100 %. I dagsläget känns det mer realistiskt att åstadkomma. Genom att dessutom vara extra noga med att äta ekologiskt av det som vi vet är mest besprutat kan vi med relativt små insatser göra stor skillnad. För miljön och hälsan – vår egen och de som producerar varorna. På www.obesprutat.se finns mer information. Listorna nedan kommer därifrån. Speciellt viktigt är det för våra barn som är mycket känsligare.

De frukter som vi i första hand bör köpa ekologiskt odlade är:

 1. Vindruvor
 2. Bananer
 3. Äpplen
 4. Jordgubbar
 5. Odlade blåbär
 6. Nektariner
 7. Persikor
 8. Ananas

De grönsaker som vi bör köpa ekologiskt odlade är:

 1. Potatis
 2. Paprika
 3. Selleri
 4. Spenat
 5. Lök
 6. Morötter

Hos mig här i Markaryd har det blivit mycket lättare att handla ekologiskt. Våra duktiga ICA-handlare har tagit in allt mer. Det blir ju lite rundgång. Det efterfrågas mer och då ökar utbudet som gör att efterfrågan ökar och priserna går ner. Hurra!

… och vi gör alla så gott vi kan. Ingen anledning att skuldbelägga, jämföra eller döma. Med mer information  ökar helt enkelt den naturliga benägenheten att göra gott.

 

Gardening, Bokashi, organic

Summer came back! Now is the time to take advantage of all the fertilizer created while compsting with Bokashi microbes. Each pot gets their dose. Now it was time for the tomatoes. A few days ago I was at Bäckdalens Handelsträdgård and bought three different organic tomato plants and good organic soil. Each bucket also gets some Bokashi of course. Last year, the tomato plants thrived in this combination . We´ll see how it goes this year.

The large cultivation box where I grow lettuce , etc has also during the winter got with gradual replenishment of Bokashi.  The different lettuce seeds that were sown in April have basically not grown at all until now. They have been wise enough to wait for better weather conditions. Now is the time for them to take off.

The geraniums that when I took them out of thewinter storage looked so sad now are in full blossom. It ‘s a bit odd just that there are barely any leaves, just lots of flowers. Oh well , I can live with. I have not planted it in new soil this year as I usually do. It got Bokashi last spring and this year I just watered with Bokashiwater, a great fertilizer.

It  is interesting to see how beautiful a flower bed can become when not planned in advance. In the bed on the sandy edge, I just dug down plants that were redundant in to other places and sometimes an occasional perennial that I found for a low price for instance at a flea market. It is so beautiful now. A flower bed where I did not plant at least three of each as I normally tend to do. A glorious mix . Sometimes  plants marry unusually well – as the phlox subulata and the ajuga reptans here. I have dug down Bokashi here and there in small holes. Some the magpies ate, but not all.

It is so wonderful with the various evidence that now surfaces on the value of eating organic for our health. Actually, it’s so obvious. If I eat vegetables that have been sprayed with pesticides of course it will end up in my body. Here is an article about three girls who are in high school and that got help from the Karolinska Hospital to examine their urine while they eat only organically and then compare it with urine from when they did not. A simple experiment that clearly shows the differences in the amount of toxins.

In the first survey that has been done on adults , the result shows that toxins in the urine increase by 89% when we eat food sprayed with pesticides. 13 people ate 80% sprayed and 80 % unsprayed and their urine was tested for 6 different chemicals produced by the body to break down toxins. After a week of unsprayed food it went down by 89% . Unbelievable. It ‘s good that they did  the tests with 80% pesticide-free instead of 100%. In the current situation , it feels more realistic to achieve. By additionally being extra careful to eat organically from what we know is the most sprayed we can with relatively small efforts make a big difference . The environment and health – our own and those who produce the goods. On www.obesprutat.se there are more details. The lists below come from there. It is especially important for our children who are very sensitive.

The fruits that we should primarily buy organic are:

 1. grapes
 2. bananas
 3. apples
 4. strawberries
 5. cultivated blueberries
 6. nectarines
 7. peaches
 8. pineapples

The vegetables that we should buy organic are:

 1. potato
 2. paprika
 3. celery
 4. spinach
 5. onions
 6. carrots

It has become much easier to shop organic for me here in Markaryd. The local shop have brought in more and more. It becomes a circle. There is a growing interest which increases the orgnically grown products in stock which  the makes the demand grow and prices go down. Hooray!

… And we all do the best we can . No reason to blame , compare or judge. With more information the natural tendency to do good simply increases.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco