Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Utvärdering av 5:2-dieten

| 0 comments

Om två veckor är det ett år sedan jag började med periodisk fasta. Då anade jag inte att jag skulle fortsätta så här länge. Jag har en historia av att börja på mycket och slutföra lite. Det har varit – och är – förvånansvärt enkelt med den periodiska fastan. Och jag mår bra av det.

Igår kväll visade SVT ett nytt avsnitt av Vetenskapens Värld där den första utvärderingen av Dr Kerstin Brismars studie av 5:2-dieten redovisades. Det var så klart mycket intressant att se.

För fyra månader sedan påbörjades studien med 100 deltagare. Bara en person har hoppat av under den här tiden vilket är anmärkningsvärt lite. Man brukar räkna med ett bortfall på ca 20 %. Det visar på att dieten går bra att följa för de flesta. Att de allra flesta upplever den positiv.

I programmet fick vi följa tre deltagare lite närmare. Alla tre hade gått ner i vikt. Lite olika mycket beroende på deras startvikt. Kerstin Brismar berättade också att överlag skilde viktnedgången beroende på om man åt mer de andra dagarna. För att lätt gå ner i vikt – om det finns ett behov av det – handlar det om att fem dagar i veckan äta ca 2200 kalorier och två dagar dra ned till 500 för kvinnor och 600 för män. De flesta upplever att det känns naturligt att äta bra de andra dagarna, att inte överkompensera och frossa. Utan snarare äta mer hälsosamt eftersom man känner sig sund efter fastedagarna. Det är också min erfarenhet.

Expressen, 140209

Expressen, 140209

Personen med högt blodtryck hade fått ett normalt blodtryck. IGF-1 – tillväxthormonet som inte bör vara så högt om vi vill leva länge – hade gått ner. Likaså C-peptin som visar på insulinkänsligheten. Kolesterolet hade däremot inte gått ner på de två personerna som började med höga ingångsvärden. För mig har det däremot gjort det. Jag hade mycket högt kolesterol i början. Min läkare vill skriva recept på statiner. När jag kollade efter ett halvår hade mina värden förbättrats avsevärt. Fortfarande lite för höga, men mycket bättre.

De nya rönen pekar på att högt kolesterol inte har med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som man har  trott tidigare. Vilket gör att den här diskussionen kanske inte spelar någon roll.

Det var intressant att se att de här personerna absolut vill fortsätta med dieten vilket pekar på att de också känner positivt värde av den. Det är likadant för mig. Jag fortsätter så länge det känns bra. Jag går inte längre ner i vikt, men jag går inte heller upp. Förmodligen för att jag äter lite mer de andra dagarna nu. Men också för att min fettförbränning inte är så hög. Det är så klart också lättare att röra på mig och det känns överhuvudtaget bra med en lägre vikt. Det där med att allt sug har försvunnit – som det står i artikeln – var sant i början. Idag beror det helt på hur jag äter de andra dagarna. Det räcker med att jag äter tre äpplen, i stället för ett, för att sätta igång ett sug igen. Nu har jag lärt känna min kropp och följer på bästa sätt det som känns bra och funkar.

Lupin i blom, 140514Det verkar också på olika undersökningar som att hjärnan arbetar bättre med periodisk fasta, att korttidsminnet förbättras. Just det här med korttidsminnet är inget jag kan skriva under på. Jag tycker att jag är precis lika glömsk som alltid. :)

För mig är en stark orsak till att fortsätta att det lär minska inflammation i kroppen. Jag vill göra vad jag kan för att skapa optimala förutsättningar för att bli av med den lågintensiva inflammation som tydligen finns i kroppen och som förmodligen är orsaken till min feber.

När jag pratar positivt om den periodiska fastan gör jag det inte utifrån någon idé om att det är något för alla, att det är bättre än något annat för en annan person. Varje person har en inre visdom och vi är alla unika i vår individualitet, kropps/sinnesfunktion. Det känns helt enkelt bra för mig just nu!

 

Evaluation of the results of intermittent fasting

In two weeks , it has a year since I started with intermittent fasting. I had no idea when I started that I would continue this long. I have a history of often starting and completing very little. It has been – and is – surprisingly easy with the intermittent fasting. And I feel good doing it .

Last night Swedish television showed a new episode of The World of Science with the first evaluation by Dr. Kerstin Brismar´s study of the 5:2 diet. It was of course very interesting to see.

The study began four months ago with 100 participants . Only one person dropped out during this time, which is remarkably low. One usually estimates a shortfall of about 20%. It shows that the diet is easyto follow for most people. That most are experiencing it positively.

In the program, we could follow three participants a little closer. All three had lost weight . A little differently depending on their starting weight. Kerstin Brismar also mentioned that the overall weight loss differed depending on whether they ate more the other days when they were not “fasting”. In order to easily lose weight – if there is a need for it – you eat about  2,200 calories five days a week and two days cut back to 500 for women and 600 for men . Most people find that it feels natural to eat healthy the other days, not to overeat. You rather eat better because you feel healthy after eating little on the fasting days. This is also my experience.

The person with high blood pressure had a normal blood pressure after the four months with 5:2. IGF- 1 – growth hormone – that preferably should not be high if we want to live long – had gone down. Likewise, C – peptin that shows insulin sensitivity had also decreased. Cholesterol on the other hand, had not gone down on the two people that started out with high degrees​​. For me however it decreased. I had very high cholesterol in the beginning. My doctor wanted to prescribe statins. When I checked after six months the levels of cholesterol had ​​improved significantly. Still a bit too high, but much better.

The new findings suggest that high cholesterol does not indicate an increased risk of cardiovascular disease as it was believed before. Which makes this discussion redundant.

It was interesting to see that these people absolutely wanted to continue with the diet , which indicates that they also feel positive value of it. It’s the same for me. I will continue as long as it feels good. I don´t lose weight any longer, but I don´t put on any either. Probably because I eat a bit more the other days now. But also because my fat metabolism is very low. It is of course easier to move around and it feels better with a lower weight. The thing about all cravings having disappeared – as it says in the article – was true in the beginning. Today , it depends entirely on how I eat the other days. It is enough that I eat three apples one day, instead of one, to trigger a craving again . Now I have come to know my body and follows what feels good and works to the best of my ability.

It also appears in various studies that the brain works better with intermittent fasting, that the short-term memory improved. This with the short-term memory is not something I can endorse. I think I’m just as oblivious as always. :)

For me a strong reason to keep with the diet is that it supposedly reduces inflammation in the body. I want to do what I can to create optimal conditions for getting rid of the low-intensity inflammation that apparently exists in the body and that is probably the cause of my fever.

When I write positively about the intermittent fasting, I do not base it on any idea that it is something for everyone, that it’s better than anything else for another person. Each person has an inner wisdom, and we are all unique in our individuality , body / mind function. It just feels good for me right now !

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco