Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om min gamle vän – skam

| 0 comments

Igår var jag i Ängelholm och höll föredrag. Det var så roligt. Fint att få träffa de som kom och uppleva mötet i och kring det jag pratade om. Enkelt och naturligt. Tiden gick fort. Som det gör när man har kul.

Idag på morgonen kom en tanke om något som jag hade sagt (jag berättade att jag hade förberett mig för föredraget genom att putsa skorna. :) ) och då dök en gammal vän upp – skam. Det är en känsla som jag är så bekant med. Den har funnits med så länge jag kan komma ihåg. Den har bearbetats, analyserats, medvetandegjorts i många olika sammanhang. Det finns en väldefinierad historia som jag har trott var anledningen till att just skam var så frekvent i mitt liv.

Bilderna idag kommer från Bäckdalens Handelstädgård utanför Båstad. Ett besök rekommenderas!

Bilderna idag kommer från Bäckdalens Handelstädgård utanför Båstad. Ett besök rekommenderas!

Det är underbart att idag upptäcka att en viss tanke ger upphov till vissa kroppssensationer som jag har lärt mig att identifiera och beskriva som skam. Att i det ögonblicket inte helt hänge sig åt i nästa tanke, historien, bara uppleva det som är som det är.  Alla kroppssensationer får vara. Jag går bara inte till analysen eftersom jag tveklöst vet att det inte har med något att göra. Det är bara en automatisk, intränad reaktion i kropps/sinnesfunktionen. Det är en av de hundarna som jag har matat med godis. Med det inte sagt att jag förnekar eller undviker. Jag stannar bara naken och öppen i det som är just nu.

Det avlöstes av en upplevelse av spirande glädje och en känsla av frihet. Inte frihet från skam utan frihet i och som upplevelsen som jag kallar skam. Då finns det inget att vara rädd för eller som måste ändras eller försvinna. Allt får vara! Kropps/sinnesfunktionen är bara sådan att upplevelserna kommer och går. Det är inte meningen att de inte ska komma längre. Att kroppen alltid ska kännas bra, lugn och smärtfri. Att sinnet alltid ska vara på semester. Ibland är det så. Ibland är det det inte. Frihet för mig är att tveklöst veta att allt detta händer i mig utan att begränsa mig eller definiera mig. En intim och opersonlig upplevelse.

Bäckdalen 1

Skam har definitivt definierat mig i det förflutna. Det har varit något som jag har känt har varit annorlunda med mig. Som har skilt mig från andra och fått mig att känna mig utanför och annorlunda. Inte känslan i sig – men identifikationen med den. Motståndet mot den. Tron på att den inte borde vara där. Tron på att det finns någon där som har/äger den, begränsas av den. Att den är kopplad till vissa intryck i minnesbiblioteket. Då påverkar den också handlingar och reaktioner. Den behövs hanteras på något sätt.

Inget behövs hanteras. Allt är självklart och naturligt hanterat i att det kommer och går i och av sig självt. Inga upplevelser har någon egen kraft eller makt. Mycket enklare än jag hade kunnat föreställa mig förr i tiden.

Bäckdalen 2Jag är så outsägligt tacksam!!! Tacksam för upplevelsen i morse. Tacksam för vetskapen om den frihet som innefattar, genomsyrar och omsluter skam och alla andra upplevelser. Tacksam!!!

Här är en dikt som jag brukade dela ut till deltagare på mina retreater för länge sedan.

 

THE GUEST HOUSE

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!
Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.
meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes.
because each has been sent
as a guide from beyond.

— Jelaluddin Rumi,
translation by Coleman Barks

 

About my old friend – shame

Yesterday I was in Ängelholm and gave a lecture. It was so much fun. Nice to meet the peoplewho came and meet in and around what I was talking about. Simple and natural. Time passed quickly . As it does when you are enjoying yourself.

This morning a thought about something I had said came( I said that I had prepared myself for the meeting by polishing my shoes. :)) And then an old friend appeared – shame. This is a feeling that I am so familiar with. It has been around as long as I can remember . It has been processed , analyzed, made conscious in many different contexts. There is a well-defined story that I believed was the reason that especially shame was so frequent in my life.

The pictures today are from Bäckdalen Garden Center near Båstad . I definitely recommend a visit.

It is wonderful to now discover that a certain thought gives rise to certain body sensations that I have learned to identify and describe as shame. That at that moment not completely indulge in the next thought , the story , just to experience what is as it is. All body sensations may be as they are. I just do not go into the analysis because I know without a doubt that it has nothing to do with the story. It’s just an automatic, well trained reaction in the body / mind function. It is one of the dogs that I have fed with candy. With that being said, I neither deny ,or avoid. I’m just naked and open in what is right now.

It was followed by an experience of budding joy and a sense of freedom . Not freedom from shame rather freedom in and as that the experience that I call shame. Then there is nothing to be afraid of, or that needs to change or disappear. Everything can be as it is! Body / mind function is just such that experiences come and go. It is not intended that they should not come any more. That bodyw should always feel good, peaceful and painless . That the mind should always be on vacation. Sometimes it is like that. Sometimes it’s not. Freedom for me is to know without a doubt that all this happens in me without limiting or defining me . An intimate and impersonal experience.

Shame definitely has defined me in the past. It’s been something that I ‘ve known have been different with me. Which has separated me from others and made ​​me feel like an outsider and different. Not the feeling in itself – but the identification with it. The resistance to it. The belief that it should not be there. The belief that there is someone there who has / owns it , is limited by it. That it is linked to certain impressions in the memory library. Then it also affects the actions and cause reactions. That needs to be handled in any way .

Nothing needs to be handled. Everything is obviously and naturally handled in that it comes and goes in and of itself. No experience has its own force or power. Much easier than I had imagined in the past.

I am so unspeakably grateful ! Grateful for the experience this morning. Grateful for knowing the freedom that includes, permeates and envelops shame and all other experiences. Grateful !

Here is a poem that I used to hand out to students at my retreats long ago.

THE GUEST HOUSE

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!
Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice.
meet them at the door laughing and invite them in.

Be grateful for whatever comes.
because each has been sent
as a guide from beyond.

— Jelaluddin Rumi,
translation by Coleman Barks

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco