Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Simple is the new black!

| 0 comments

Vacker advokat

 

AdvokatKvinnan på bilderna ovan heter Vijoo. Hon är advokat och bor här i Koregaon Park. Jag träffar på henne då och då eftersom hon också går en morgonpromenad innan chauffören kör henne till rätten här i Poona. Hon är så vacker. Som alla som jag tar foto av. När jag träffade henne för ett par dagar sedan talade jag om att jag tyckte att hon var så fin i sina vackra kläder. Hon svarade: ”I think when I meet you I become beautiful”. Vilket fint svar. Jag blev så glad. Att kunna få bidra till att någon känner igen sin skönhet är stort.  Samtidigt är det lite sorgligt att vi behöver bli påminda om vår skönhet. Som om hennes skönhet hade något med mig att göra. Det är så lätt att snöa in på ideal av vad som är vackert. Det vi matas av hela tiden. Och då glömma bort den naturliga självklara skönhet som lyser i och som var och en av oss. När jag ser på alla dessa olika foton jag har tagit under tiden här så är det just det som är så uppenbart. Skönhet har inte med avståndet mellan ögonen eller proportionerna på olika delar av ansiktet. Skönhet är liv i mänsklig form. Strålande, vibrerande liv i och som alla. Du med. Jag med. Ingen utesluten. Tänk om det hade varit normen. Fast det säljer ju förstås inga tidningar. Eller?

Nu är vi klara med våra undersökningar med Dolano. Vi har träffats tretton dagar. Varje dag har haft sina egna undersökningar av verkligheten. Vi har varit vetenskapsmän som inte har lyssnat på inlärda idéer om  verkligheten utan som, om och om igen, har ifrågasatt och gått tillbaka till vår egen direkta upplevelse. Befriande, skönt och superenkelt. Livet är egentligen så enkelt när vi inte gör det komplicerat med att tro på alla olika trossystem och antaganden.  ”Simple is the new black.” När vi inte hela tiden tolkar och analyserar betyder inget något. Det är befriande och gör att allt blir ännu enklare. Allt är så naturligt och självklart. Hunden skäller, katten jamar. Kroppen/sinnet är som de är. Inget behöver vara annorlunda. Och självklart tas allt om hand på bästa sätt. Kärleksfullt, ömsint. Som vi tar hand om våra katter och hundar utan att försöka förändra dem. Hunden får fortsätta att skälla och katten jama.Perfekt!  Precis så här. Enkelt!

Helig sten

Helig sten. Holy stone.

Idag är vi lediga och imorgon börjar fyra-fem dagar av ”Frågor och svar”. Då är det inte bara vi trettio här. De som har gjort Last Satsang tidigare är också välkomna. Det är fritt fram att fråga det som ev inte har blivit klart under våra veckor tillsammans. Frågor som rör frigörandet av sinnet. Under de tretton undersökningsdagarna läggs stor vikt vid att inte diskutera, filosofera eller beskriva. Under de sista dagarna kan det komma många olika frågor. Det blir intressant och spännande att höra hennes svar.

På söndag kväll bär det iväg till flygplatsen igen. Måndag kväll är jag tillbaka i Sverige. Det har varit fantastiska veckor så här långt. På så många olika sätt! Och det ska också bli roligt att komma hem. Jag är oerhört tacksam för att Dolano finns för de som är trötta på sökandet, för dem som är redo för ett vanligt, enkelt liv i stor öppenhet och frihet, för de som inte längre vill tro att de kan tappa bort sig själva, närvaron, nuet. För de – som jag – som bara vet att det är hit jag ska.

Indisk vardagFörresten har jag nu lagt ut information om mitt gröna pulver, Powder of Life, och min morgongröt, Chiapsyll under fliken “Andra nyttigheter”. Det är två produkter som jag känner är riktigt bra för de flesta. Det känns vettigt att inte i första hand äta tillskott utan snarare äta bra, näringsrik mat – som de här två produkterna är. Skulle du vara intresserad att testa är jag kontaktperson för produkterna. Mina egna värden har blivit mycket förbättrade märker jag när jag skannar mig med frekvensanalysatorn. Och det är självklart upp till var och en av oss att veta vad som är till mest nytta för oss. 

Här bor jag!

I det här huset bor jag tillsammans med sex andra. Vi har alla var sitt rum. Längst upp är takterrassen. Under den är min balkong till vänster, vid den orangea bougainvillean. Det finns också en lägenhet i huset där vår tyska “landlady” bor. För ett tag sedan pratade jag med henne om husen här i Koregaon Park. Jag hade sett ett vackert, nedgånget, övergivet hus i en stor trädgård och såg framför mig hur vackert det skulle kunna bli om det renoverades med varsam hand. Företrädesvis min hand. :) Hon berättade då att Poona och Mumbai har superhöga huspriser idag. Högre än Tyskland menade hon. Huset jag bor i skulle idag kosta ca 1 miljon euro. Wow. Det trodde jag inte. Jag vågar inte ens tänka på hur mycket de stora vackra palatsliknande villorna skulle kosta. Det är uppenbart att det idag finns många indier med mycket pengar.

Ha det fint tills nästa gång. <3

 

Simple is the new black!

The woman in the images above is Vijoo . She is a lawyer and lives here in Koregaon Park. I see her every now and then because she also goes for a morning walk before the driver takes her to the court here in Poona . She is so beautiful. As everyone that I have taken a photo of. When I met her a few days ago I was mentioned that I thought she looked beautiful in her colorful clothes. She replied: ” I ​​think when I meet you I become beautiful.” That’s a great answer. It made me happy . Being able to help someone recognize her beauty is an honor. While it’s a bit sad that we need to be reminded of our beauty. It is so easy to fixate on the ideal of what is beautiful . We are being reminded of these ideals all the time. And then forget about the natural obvious beauty that shines in each of us. When I look at all these photos I ‘ve taken while here it is the very thing that is so obvious. Beauty is not the distance between the eyes or the proportions of the different parts of the face . Beauty is life in human form. Brilliant, vibrant life in and as everyone. You too. Me too. No one is excluded.What if that had been the norm? Though it would not sell any papers I guess. Or ?

We have now finished our investigations with Dolano . We’ve met thirteen days (every other day). Each day has had its own investigations of reality. We have been scientists who have not listened to the learned ideas about reality but instead, again and again , have questioned beliefs and relied on our own direct experience. Liberating , beautiful and super easy. Life is really so simple when we do not make it complicated by believing in all the various beliefs and assumptions.”Simple is the new black . ” When we were not constantly interpreting and analyzing nothing means anything. It is liberating and makes everything even easier. Everything is so natural and obvious. The dog barks, the cat’s meow. The body/mindis as it is. Nothing needs to be different. And obviously we take care of it all in the best way. Lovingly, tenderly. As we care for our cats and dogs without trying to change them . The dog will continue to bark and the cat to meow.  Perfect. Just like that. Simple !

Today we are off and tomorrow the four to five days of ” Questions and Answers ” start. We will then not only be thirty since others that have completed Last Satsang will also be joining. We are free to ask what possibly  have not become clear during our weeks together. Questions that will support the liberation of the mind. During the thirteen days of investigations the emphasis is on investigating and not to discuss , philosophize, analyze or describe. During these last days different questions will come forth. It will be interesting and exciting to hear her answers .

On Sunday night, it’s off to the airport again.  Monday night , I am back in Sweden . It has been a fantastic time so far. In so many ways ! And it should also be fun to come home. I am extremely grateful that Dolano is available for those who are tired of the search, for those who are ready for a simple, ordinary life in great openness and freedom, for those who no longer want to think they can lose themselves, lose or find presence  or the Now. For those – like me – that simply knows that this is where I want to be.

By the way , I have now posted information about my green powder , Powder of Life, and my morning porridge, Chiapsyll under “Andra nyttigheter”They are two products that I feel are really good for most people. It seems sensible to not primarily eat supplements rather eat good, nutritious food – as these two products are . Would you be interested to test , I am the contact person for the products. I see when skanning with the frequency analyzer that both my own and other´s results are steadily improving while eating Powder of Life and Chiapsyll. And it is, of course, up to each one of us to know what benefits us the most

I live in this house together with six others. We all have our own rooms. Highest up is the roof terrace. Under that is my balcony to the left, with the orange bougainvillea. There is also an apartment in the building where our German ‘landlady’ lives. A while ago I spoke with her ​​about the houses here in Koregaon Park. I had seen a beautiful, run down, abandoned house in a large garden and saw before me how beautiful it would be if it was renovated with a gentle hand. Preferably my hand. :) She then told me that Poona and Mumbai have super high real estate prices today. Higher than Germany, she said. The house I live in today would cost about 1 million euro. Wow. I hadn´t expected that. Idon´t even dare think about how much those big beautiful palatial villas would cost. It is obvious that today there are many Indians with a lot of money today.

Wishing you all the best until next time. <3

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco