Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Sköna söndag

| 0 comments

Vilken dag vi har haft idag! I alla fall här. Varmt och skönt. Soligt och ljust. Vindstilla! Jag började med en vända på en Antik- och Samlarmarknad i Laholm. Alltid lika roligt. När jag ändå var i närheten av havet passade jag på med en promenad längs med vattnet. Å, vad jag älskar de öppna vidderna. Öppen rymd. En sån fin påminnelse om vem vi är. Obegränsade, vidöppna, fria i och som den här kropps/sinnesfunktionen- Ingenstans fastnar ögat. (Långt borta ser man Bjärehalvön). Jag hade stranden nästan för mig själv. Det var fortfarande tidigt och de flesta hade väl sovmorgon. Det var helt fantastiskt.Stranden  LDärefter blev det flera timmar i trädgården. Lavade ved, plockade undan, städade och förbereder för vintern. För ett par veckor sedan – efter första riktigt kalla natten – började småfåglarna flyga nära fram mot fönstret där jag satt innanför vid datorn. Tydliga budskap. Ge oss mat! Det är så härligt att ha mycket fåglar i trädgården och de ska ju förstås tas om hand. Då hade jag lite rester från förra året och igår fyllde jag på lagren. Det har varit full rulle i trädgården sedan jag fyllde på med allt det goda. Jag hade också tänkte att klippa gräset en sista gång. Men se det ville inte gräsklipparen. Den gick helt enkelt inte att starta. Konstigt när den har gått perfekt hela säsongen. Bäst att lämna in den direkt. Inte kul att upptäcka att den inte startar när första gräset ska klippas i vår. Nu får gräset vara över vintern. Fågelgodis LDet är intressant hur vi människor hela tiden ska försöka samsas om trädgården med våra djurvänner. Jag har ju för första gången fått in sniglar i trädgården i år. Jag har sett hur de har kommit närmare varje år. Förra veckan kom kålfjärilslarverna (märkligt sent!). Sedan har jag förstås älgarna, rådjuren och hararna. För att inte tala om fästingar, mygg, knott och andra småkryp. Det är klart att alla måste få plats (utom fästingen helst). Fast här finns otroligt mycket natur runt min lilla trädgård. Jag önskar kanske att samsas betyder att de stannar utanför. :) Det senaste tillskott är mullvadar. Det har jag sett i flera år på ängen mitt emot mig. Kanske har de också funnits i det vilda i min trädgård fast jag inte har sett det. Men nu är de precis under ytan av gräsmattan. Deras gångar gör gräset gult och högarna dyker upp i dess spår. Någon sa till mig att det bästa är att varje gång en ny hög dyker upp så puttar man ner all jorden in i gången åt båda hållen. Då tröttnar de. Det har jag gjort nu ett par veckor i förhoppningen att de kan trivas runt trädgården i stället. Idag tog jag hand om ett tiotal högar och gångar mellan högarna. Nöjd gick jag vidare till andra sysslor. Efter en timme när jag gick förbi gräsmattan igen såg jag att högarna och gångarna var tillbaka. Nåja. Det är som det är med det precis som med allting annat. De är så otroligt söta, mullvadar. Och har den lenaste päls. Jag hade mullvadar i Båstad och där hittade jag en dag en död på gräsmattan så jag kunde klappa lite på den innan den fick gå vidare till gröna ängar på ett annat plan. Hoppas att du också har haft en fin söndag!

 

Lovely Sunday

What a day we have had today! At least here.. Nice and warm. Sunny and bright. No wind! I started with ahaving a look at an Antique and Collectible Market in Laholm, close by. Always fun. While I was close to the sea, I decided to take a walk along the water. Oh, how I love this wide open space. Such a nice reminder of who we are. Unlimited, wide-open, free in and as this body / mindfuncioning – nowhere for the eye to get caught. (Far away you can see Bjärehalvön). I had the beach almost to myself. It was still early and most had probably slept in. It was completely amazing.

Then I spent several hours in the garden. Piled firewood, cleared away, preparing for winter. A couple of weeks ago – after the first really cold night – the small birds started to fly close up against the window where I was sitting inside by my computer. Clear messages. Give us food! It is so wonderful to have a lot of birds in the garden and they’re supposed to of course be taken care of. At that time I had some leftovers from last year and yesterday I stocked up. They have really been active today since I served them of all the goodies. I had also decided to mow the lawn one last time. But this was not what the lawn mower had in mind. It simply did not start. Strange as it has been perfect throughout the season. Best to hand it in and get if fixed directly. Not fun to discover that it does not start when the first grass should be cut in the spring. I leave the grass as it is over winter.

It’s interesting how we humans constantly try to share the garden with our animal friends. I have for the first time had slugs (Spanish murder slugs) in the garden this year. I have seen how they have come closer every year. Last week the caterpillars of the cabbage butterfly arrived (strangely late!) and had a feast on the nasturtium. Then there is of course moose, deer and hares. To say nothing of ticks, mosquitoes, gnats and other bugs. It is clear that all must get along (except the tick maybe). Though there is a lot of nature around my little garden. I wish sharing means that they stay outside. :) The latest addition are the moles. I have seen them for years in the meadow opposite me. Perhaps they have also been in the wild part of my garden, though I have not seen it. But now they are just under the surface of the lawn. Their paths make the grass yellow and piles of soil will appear in its tracks. Someone told me that the best thing to do is that every time a new pile pops up to push down all the soil both ways in the hole. Then they tire. I’ve done it now a couple of weeks in the hope that they can thrive around the garden instead. Today I took care of a dozen piles and pathways inbetween them. Satisfied, I went on to other chores. After an hour, when I went past the lawn again, I saw that the piles and aisle were back. Oh well. It is as it is with this as everything else. They are so incredibly cute, the moles. And have the softest fur. I had moles in Båstad and one day I found a dead mole on the lawn so I could pat a bit of it before it could go on to the green meadows on another plane.

Hope you had a nice Sunday!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco