Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vattenfasta

| 3 Comments

Så här års brukar jag göra någon form av rening, detox. I år känns det ovanligt motiverat. Jag har bl a tagit penicillin i tre veckor i höst. Jag kände mig motiverad att göra en detox, men tveksam till vilken sorts rensning jag skulle göra. Jag har märkt att jag som vanligtvis äter lågkolhydratkost inte mår så bra av traditionell detox med olika frukt- och grönsaksjuicer. Det känns okej under tiden, men ger mig sug efter mer kolhydrater när jag är klar. I förrgår tänkte jag att jag skulle googla på vilken detox man kan göra när man vanligtvis äter LCHF. Då såg jag att Ulrika Davidsson, som jag tidigare har fått inspiration och recept ifrån, skulle göra en fyra dagars vattenfasta – något hon brukar göra tre-fyra gånger om året. Direkt visste jag. Det är det jag ska testa.

Under vattenfasta återställs kroppens hormonella balans, kroppen rensar ut gifter och man sätter dessutom igång fettförbränningen. På samma sätt som vi servar vår bil kan vi serva kroppen genom några dagars vattenfasta. Kroppen går in i reparationsfas och såväl blodtryck, kolesterol, blodsocker som insulin går ner samtidigt som skadade celler repareras och kroppen avgiftas.

Förslaget är att dricka 2-3 liter vatten varje dag i fyra dagar. Det är också okej att dricka te (helst inte svart te) samt en påse misosoppa om dagen. Så här års kan det vara skönt att dricka mycket av vattnet varmt eller åtminstone ljummet. Efter de här dagarna börjar man mjukt att trappa upp med mycket flytande för att vänja kroppen vid mat igen. Gärna vegetariskt och sådant som inte belastar kroppen för mycket, men för mig lågkolhydratkost.Nyårshyacint i retrokruka 1L

Det här är förstås bara för den som verkligen känner för att göra det. Jag vill absolut testa! Det är bra att göra det under dagar där man kan vara mycket hemma och ta det lugnt. Helst inte träna eller stressa. Vila mer än vanligt.

“Ett BBC-program som sändes våren 2013 visade på otroliga resultat efter vattenfasta på blodtryck och glukos samt sänkta IGF-1-värden (Insulin-like growth factor 1) som är ett mått på inflammationen i kroppen. Fasta dämpar alltså inflammationer, minskar blodtrycket och gör dig bättre på att hantera ditt blodsocker. Fasta är som medicin!” citat från Ulrika Davidsson. Jag kommer ihåg det här programmet och informationen där.

Jag återkommer och rapporterar om hur det går. Kanske är det inget för mig, i alla fall inte nu. Det märker jag när jag börjar. Just nu känns det skönt och vilsamt att göra en paus i ätandet efter att  ha haft så mycket fokus på mat under helgerna. Jag har visserligen ätit bättre än jag brukar. Inget gluten och nästan inget socker alls. Det blev några pepparkakor i början av december och lite rawfood-tårta sötad med dadlar. Lite frukt också. Det är tillräckligt för att min kropp ropar att nu räcker det.

För ett par dagar sedan bytte jag filter i min vattenrenare. Jag hade haft samma filter i drygt tre år och vattnet började rinna mer långsamt. Ett säkert tecken på att det är dags att byta. Det känns extra skönt att det är gjort nu när jag ska rena kroppen med vatten. Då vill man ju verkligen ha bra kvalitet på vatten. (Här kan du läsa mer om vattenrening. 10 % på alla vattenrenare under januari månad.)

 

 

Water fasting

This time of year I usually do some kind of cleansing, detox. This year, it feels exceptionally right. I have, among other things, taken penicillin for three weeks this fall. I felt motivated to do a detox, but hesitant about what kind of cleanup to do. I have noticed that I who usually eat low carbohydrate diets do not do well on traditional detox with different fruit and vegetable juices. It feels okay while doing the detox, but gives me craving for more carbs when I’m done. The day before yesterday, I thought I would google on detox to see what you can do when you usually eat LCHF. Then I saw that Ulrika Davidsson, which I have received inspiration and recipes from, would do a four-day water fast – something she usually does three or four times a year. Directly I knew. That’s what I’ll try.

Water fasting resets the body’s hormonal balance, the body clears out toxins and it also starts fat burning. In the same way that we service our car, we can serve the body by doing a few days of water fasting. The body goes into restoration mode and blood pressure, cholesterol, blood sugar and insulin go down while the damaged cells are repaired and the body detoxified.

The suggestion is to drink 2-3 liters of water each day for four days. It is also okay to drink tea (preferably not black tea) and a bag of miso soup a day. This time of year it can be nice to drink a lot of the water hot or at least warm. After these days you slowly start to eat again, a lot of liquid, to accustom the body to food again. Preferably vegetarian and clean and for me with emphasis on low carbohydrates.

Of course this is only for those who really feel like doing it. I definitely want to try it! It is good to do it during days where you can be very much at home and take it easy. Preferably no exercise nor stress. Time for rest.

“A BBC program that aired in spring 2013 showed incredible results after water fasting on blood pressure and glucose, and reduced IGF-1 levels (Insulin-like growth factor 1), which is a measure of inflammation in the body. Fasting suppresses therefore inflammation, reduces blood pressure and makes you better at managing your blood glucose. Fasting is like medicine! ” quotes from Ulrika Davidsson. I remember the program and the information there.

I will report on how it goes here in the blog. Maybe it’s not for me, at least not now. I will know when I start. Right now it feels good and restful to take a pause in eating after having had so much focus on food during the holidays. I have certainly eaten better than I usually do during Christmas, New Year and birthday. No gluten and almost no sugar at all. There was some gingerbread cookies in early December and a bit of rawfood-cake sweetened with dates. Some fruit too. It’s enough to make my body cry that enough is enough.

A few days ago I changed the filter in my water purifier. I have had the same filter in just over three years, and the water began to flow more slowly. A sure sign that it is time to change. It feels extra nice that it’s done now since I will be cleaning my body with water. Then you really want to have good water quality. (You can read more about water purification here. There is 10% discount on all water purifiers in January.)

Share

3 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco