Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Utvärdering av CBD-oljan

| 1 Comment

Nu har jag tagit CBD-olja i snart tre månader. Tänkte att det var dags att titta på vilka effekter jag upplever att oljan har haft på min hälsa och mitt välbefinnande. (Här kan du läsa om oljan.)

Det tog ett tag att trappa upp oljan. De flesta dagarna har jag tagit 15 droppar morgon och kväll. När jag tog mer blev jag dåsig och insåg att det var dags att dra ned. Jag fortsätter att prova ut optimal dos. Man ska inte ta mer än max 35 droppar 3 gånger om dagen.

Det som var den största anledningen att testa oljan, den ansträngningsfeber jag har nu har haft i 2,5 år har inte påverkats alls! Tyvärr. Däremot har jag märkt andra positiva effekter som gör att jag inte har tappat hoppet om att febern kan påverkas om jag fortsätter.

De positiva effekter jag har märkt är att jag har fått tillbaka en hel del energi. Jag är fortfarande tröttare, men känner inte den energimässiga påverkan av tröttheten längre. En dag var det som om Eva var tillbaka. Som jag kände mig innan jag blev sjuk. En härlig känsla.

Jag har dragits med en slemsäcksinflammation (bursit) i ena armbågen i över ett år. Min läkare ville att jag skulle ta kortison. Vilket jag inte har gjort. Helt plötsligt upptäckte jag en dag på gymmet att det inte gjorde ont längre. Den verkar vara helt borta. Visst kan den ha läkt ut av sig själv. Det troligaste är ändå att det är CBD-oljan som har hjälpt till med detta.Hjärtat på min ytterdörrSom så många andra märker jag också att jag sover bättre/djupare. Jag vaknar inte av att jag behöver gå upp och kissa på natten t ex. Det känns bra eftersom jag vet hur viktig sömnen är för självläkning.

Till slut har jag märkt en positiv effekt till. Ni som följer bloggen vet att jag har tagit bort cellförändringar på näsan med hjälp av C-vitamin och kolloidalt silver (här är det inlägget). Jag upptäckte för ett tag sedan en ny prick på näsan – inte riktigt på samma ställe som den gamla dock. Nu har jag under ett par veckor smort pricken med en droppe CBD-olja varje dag och den har sakta bleknat. Den är fortfarande kvar, men ser inte alls alarmerande ut. Får se om den fortsätter att gå tillbaka. Jag testade eftersom jag läste om någon annan som hade fått hjälp med hudförändringar. Många har också fått bättring när det gäller eksem och psoriasis. Jag tänkte att det var värt att testa.

Jag ska nog göra ett uppehåll med oljan över jul eftersom jag ska tillbringa julen på Irland. Det är nog inte läge att ta med sig CBD-oljan även om den innehåller minimala doser av THC.  Det kanske räcker för att en knarkhund ska reagera. Jag kan tänka mig roligare saker än att åka fast i tullen för smuggling av droger.

Det som är unikt med CBD-oljan är att den kan hjälpa vid så många olika sjukdomar och tillstånd. Inte allt och alla förstås. Det är lite problematiskt att man ju inte vet förrän man testar. Alla är vi olika och unika.HyacinterDessutom har vi placeboeffekten att ta hänsyn till. Visst kan det vara så att det är en del av anledning till mina positiva förändringar. För mig personligen spelar det inte så stor roll. En läkare sa en gång en klok sak om placebo. Om verkan vara längre än tre månader är det inte längre endast placebo. Läkaren menade att placebo verkar i början av en ny medicin, terapi, åtgärd.

”Anledningen till att CBD-oljans verkan är att endocannabinoida systemet har förmågan att läka och balansera de andra systemen i kroppen genom att slå på eller av gener. Den senaste forskningen och den ökande kunskapen om cannabinoider och endocanndinoider gör att en del experter nu talar om att sjukdomarna som dagens medicin har svårt att råda bot på kan vara symtom på en obalans i kroppens endocannabinoida system och att det kan råda en neurokemisk obalans även i denna delen av människans komplexa kropp. …

 På platsen för en skada ser man t ex en minskning av cannabinoider p g a receptorernas reglerande funktion på den skadade vävnaden, nervceller stabiliseras för att förhindra överdriven smärta och lugnar närliggande immunceller för att förhindra frisläppandet av pro-inflammatoriska substanser. Tre olika verkningsmekanismer på tre olika celltyper för ett enda syfte: att minimera smärta och skador som har orsakats av skadan.” Detta är ett citat från en informativ text om det endocannabinoida systemet och CBD-olja från TrueLife, som jag är återförsäljare för. Hela texten kan du läsa här. I den texten finns också några användarberättelser som beskriver olika hälsoförbättringar.

Som vanligt är det upp till var och en att ta beslut om man vill testa. Det är bra att ta upp det med sin läkare innan man börjar. Hör av dig om du vill vara testperson och testa för halva priset.TalgoxenAnnars är det väl en underbar tid på året! Älskar alla ljus – levande och elektriska. Ett annat älsklingsnöje är att titta på alla fåglarna runt mina fågelbord. Oj, så aktiva de är. Vackra var och en på sitt unika sätt. Det är dock jättesvårt att få många på bild samtidigt. De är så skygga när de ser mig med kameran.

Ha fina dagar så här i Advent.

 

Evaluation of the effect of CBD-oil

I have now taken the CBD oil for almost three months. Thought it was time to look at what effects I experience that the oil has had on my health and my well-being. (You can read about the oil here.)

It took a while to scale up the oil. Most days I take 15 drops morning and evening. When I took more I became drowsy and realized it was time to lower the dose. I continue to try out the optimal dose. One should not take more than a maximum of 35 drops 3 times a day.

The biggest reason to test the oil, the effort fever I have now had for 2.5 years, has not been affected at all! Iam sorry to say. However, I have noticed other positive effects that maintains my hope for the future.

The positive effect I have noticed is that I have gotten back a lot of energy. I’m still tired, but do not feel that the energy level is as impacted by the tiredness anymore. One day I felt that Eva was back. The Eva that I knew from before I got sick. A great feeling.

I have had bursitis in one elbowfor over a year. My doctor wanted me to take cortisone. Which I have not done. Suddenly I discovered one day at the gym that it did not hurt anymore. It seems to be completely gone. Sure, it may have healed by itself. Most likely, however, is that it is the CBD oil that helped with this.

Like so many others, I notice that I sleep better / deeper. I do not wake up to get up and pee at night, for example. It feels good because I know how important sleep is for self-healing.

In the end, I havealso  noticed another positive effect. Those of you who follow this blog know that I have removed lesions on the nose with the help of vitamin C and colloidal silver (here’s the post). I discovered a while ago a new spot on the nose – not quite in the same place as the old one though. Now I have for a couple of weeks put on a drop CBD oil every day and it has slowly faded. It is still there, but is lighter and not so alarming. We’ll see if it continues to disappear. I tested because I read about someone else who had received help with skin changes. Many have also been improved from eczema and psoriasis. I figured it was worth a try.

I’ll probably make a break with the oil over Christmas because I’m going to spend Christmas in Ireland. It’s probably not wise to bring the CBD oil even if it contains minimal doses of  THC. It might be enough for a drug dog to react. I can think of better things than being caught at customs for smuggling drugs.

What is unique with CBD oil is that it can help so many different diseases and conditions. Not everything and everyone of course. It’s a bit problematic that one can not know until you test. We are all different and unique.

Furthermore, we have the placebo effect to consider. Sure, it might be that it’s part of the reason for my positive changes. For me personally, it does not much matter. A doctor once said a wise thing on placebo. If the effects last longer than three months, it is no longer merely a placebo. The doctor said that the placebo appear at the beginning of a new medication, therapy, action.

The reason the CBD oil has effect is that the endocannabinoid system has the ability to heal and balance the other systems in the body by turning on or off genes. The latest research and increasing knowledge of cannabinoids and endocanndinoider has had the effect that some experts are now talking about the diseases that today’s medicine has difficult to remedy as symptoms of an imbalance in the body’s endocannabinoid system and that there may be a neurochemical imbalance even in this part of the human body complex.

 On the site of an injury you can see, for example, a reduction of cannabinoids because the receptors’ regulatory function of the damaged tissue, nerve cells are stabilized to prevent excessive pain and calms nearby immune cells to prevent the release of pro-inflammatory substances. Three different mechanisms of action in three different cell types for a single purpose: to minimize the pain and damage caused by the injury. This is a quote from an informative text about the endocannabinoid system and the CBD oil from True Life. The entire text can be read here (only in Swedish). In the text are also some user stories that describe various health improvements.

As usual, it is up to each individual to decide if you want to test. It is good to take it up with their doctor before starting. Please let me know if you want to be a tester and test for half the price.

Otherwise, isn´t it a wonderful time of year? I love all the lights – candles and electric. Another favorite is to look at all the birds around my bird feeders. Wow, they are so active. Beautiful, each in its own unique way. Difficult to catch them on camera though. The fly away when they see my camera.

Wishing you sweet Advent days.

 

 

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco