Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Bokashi – trädgårdsmästarens bästa vän

| 0 comments

Igår var det underbart väder. Perfekt för vårförberedelser. Jag har verkligen fått bekräftelse på värdet av Bokashi i trädgården. I ett tidigare inlägg i somras visade jag bilder på hur storleken på krassen skilde stort mellan den som växte i bokashi-förstärkt jord och den som växte i vanlig jord som gödslats med köpt kogödsel. Jag har precis samlat in krassefröer för nästa års njutning. Jag blev verkligen förvånad av att se hur fröernas storlek också skilde sig åt. Det är klart att det var stor variation inom varje grupp. Men generellt var det stor skillnad mellan fröerna från de båda bäddarna. Se här.

KrassefrönNu har jag tagit mig an en rabatt som jag gjorde förra året intill en vägg av sand. Det har växt sådär här i år. Det var ju bara sand från början som jag har blandat upp med jord. Nu har jag grävt små hål mellan perennerna och lagt ner bokashi som jag täckt med jord. Det blir spännande att se hur det förbättrar växtkraften nästa år. För jag tvekar inte om att det gör det. Jag vet bara inte hur mycket. Nu har jag gjort så här i alla mina perennrabatter. Jag har också passat på att ge buskar och små träd näring med bokashivatten. Roligt att ge kärlek tillbaka till det som gett och ger mig så mycket glädje! Är du nyfiken på vad bokashi är hittar du mer information här. Jag kan varmt rekommendera det! Det har skrivits en hel del i media om Bokashi. Här är en artikel från HD där Annika Christensen berättar hur det är för henne. Det finns mycket bra information i bloggen på Bokashi.se. Facebook-sidan, Bokashi.se, länkar löpande till nya inlägg om ni vill följa med. Här redovisades t ex intressant forskning från Holland som var positiv när det gäller Bokashis effekt på miljön jämfört med traditionell kompostering.

  •  näringsämnen bevaras bättre
  •  mycket mindre svinn (3% vs 60% i komposten!)
  •  mycket lägre carbon footprint

Ett startkit med 2 hinkar som har absolut tättslutande lock och tappkran där man får ut flytande näring (spädes 1:100) samt 1 kg kli kostar 890 kr. Du kan beställa genom att höra av dig till mig. Jag sparar över 1000 kr om året genom att ha gått över till sophämtning varannan månad.

Bokashi i rabattenJag har länge drömt om hängselbyxor till trädgården utan att det blivit mer än en dröm. För ett par veckor sedan hittade jag Garden Girls snickarbyxor med 60 % rabatt. Glad i hågen köpte jag och ännu gladare går jag nu omkring och känner mig fin och bekväm i trädgården. Kanske inte världens mest tåliga färg. Men jag har ju tvättmaskin och i trädgården får det gärna vara lite smutsigt. Här får du en idé om hur de ser ut.  :)

Garden girlEfter trädgårdsarbetet blev det en timme i hängmattan i sarong. Det var underbart varmt och njutbart och kändes extra skönt med vetskapen att det kanske var sista gången i år – ja eller för alltid – vad vet jag. Glad att jag inte tog in hängmattan för några dagar sedan när den var i farozonen. I natt har det varit frost. Hösten är verkligen kontrasternas tid. Övergången mellan varmt och kallt som upplevs så verkligt. Njutbar är den i alla fall. Både sådana här ljuvligt sommarvarma dagar och regnruskiga innemysdagar.

Vackra HannabadssjönDu som följer bloggen känner naturen väl där jag brukar gå mina morgonpromenader. Det är alltid nya upplevelser som fångas av kamerans lins. Hannabadssjön som jag nästan alltid går längs med eller åtminstone passerar har du sett i många skepnader och klädesdräkter. Här är gårdagens intryck! Märkligt nog alltid lika omväxlande trots att jag går varje dag i samma område. Jag har, som tur är, väldigt många olika stråk jag kan välja mellan.

Krusningar i stillhetenIdag blir det till att packa för tidig avresa imorgon till tåget och så småningom Stockholm. Ska gå på kurs igen – första gången på många år. Det ska bli roligt. Det bästa är att jag också får möjlighet att träffa min dotter och hennes pojkvän. Ska bo där. Tillbaka igen måndag kväll. Får se om jag hinner blogga där eller om det får vänta tills jag kommer hem.

Ha en riktigt skön helg!

 

Bokashi – a gardener´s best friend

The weather was wonderful yesterday. Perfect for springpreparations. I really have received confirmation of the value of Bokashi in the garden. In an earlier post this summer , I showed pictures of how the size of cress differed greatly between the one that grew in bokashi – reinforced soil and the one grown in regular soil fertilized with purchased cow manure . I’ve just collected the cress seeds for next year’s enjoyment. I was really surprised to see how the seeds size also differed. It is clear that there was considerable variation within each group. But generally , it was a big difference between the seeds from the two beds . See here .

I have today worked on a flower bed that  I created last year against a wall of sand. It has grown soso here this season . It was just sand from the beginning that I have mixed up with soil. Now I have dug small holes between perennials and put bokashi in the holes before covering with soil. It will be exciting to see how it improves the growth force next year. For I am in no doubt that it does. I just do not know how much. Now I have done this in all of my perennial beds . I have also taken the opportunity to fertilize shrubs and small trees with bokashi water . Fun to give love back to what has given and gives me so much joy ! Are you curious about what bokashi is,  find more information here. I heartily recommend it! There has been a lot in the media about Bokashi . Here is an article from HD where Annika Christensen writes about how it is for her . There is a lot of good information in the blog on Bokashi.se . Facebook page , Bokashi.se , links to current posts if you want to read them when they come out . It was reported , for example, interesting research from Holland that showed how much more positive the effect of  Bokashi has on the environment than traditional composting.

  •  nutrients are better preserved
  •  much less shrinkage (3% vs  60% in the compost !)
  •  much lower carbon footprint

A starter kit with 2 buckets that have absolutely tight-fitting lid and a tap where you get liquid nutrition ( diluted 1:100 ) and 1 kg Bokashi bran costs 890 SEK. You can order by getting in touch with me. I’m saving over 1000 SEK a year by having my garbage only collected every two months.

I have long dreamed of overalls for the garden but it has not become more than a dream . A couple of weeks ago I found the Garden Girls dungarees with 60 % discount. Glad to mind: I bought them and even happier I am now using them, feeling feel nice and comfortable in the garden. Maybe not the most durable color. But I have a washing machine and in the garden it is okay that it is a bit dirty. Here you get an idea of ​​how they look. :)
Aafter gardening I spent an hour in the hammock in sarong . It was wonderfully warm and enjoyable and felt extra comfortable with the knowledge that it might be the last time this year – or forever what do I know . Glad I did not put the hammock in winter storage a few days ago when it was at risk. Last night , it was freezing. Autumn is really a time of contrasts . The transition between hot and cold is felt so real. It is very enjoyable regardless. Both these kinds of sweet warm summery days and rainy insidecosydays.

You who follow the blog know nature around here well . There are always new experiences captured by the camera lens . Hannabadssjön that I almost always walk along  or at least pass you have seen in many different disguises and costumes . Here is yesterday’s impression! Curiously always varied although I take my every day in the same area. I have , luckily , many different paths I can choose from.

Later today I will pack for an early departure tomorrow to train and eventually to Stockholm . Will take a course the week-end – the first time in many years. It will be fun . The best part is that I also get to meet my daughter and her boyfriend. Will stay with them. Back again Monday night. We’ll see if I have time to blog there, or if it can wait until I get home.

Have a wonderful weekend!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco