Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Superdupersmoothies

| 0 comments

Bamse har sin dunderhonung, Karl-Alfred sin spenat. Själv har jag mina superdupersmoothies. Inte vet jag om det är idealiskt att blanda så mycket som jag gör. Men det känns i alla fall jättebra!!! Jag har haft så svårt med gröna smoothies. Efter att ha fastat mycket i min ungdom med gröna juicer och örttéer är jag lätt allergisk mot allt som smakar för mycket gräs. Jag vet förstås hur nyttiga de gröna drinkarna är med vetegräs, korngräs, nässlor och annat grönt och skönt. Bara inget för mig just nu. Min smoothie innehåller därför ingredienser som jag tycker smakar gott och ändå är nyttiga. Så här kan den se ut. Inte jättesmaklig i färgen. Jag känner mig lite nöjd ju fulare den blir i färgen för det betyder att jag har haft i en hel del grönt. I början var de vackert rödrosa. Ni förstår – mest bär.

Det här har jag i de smoothies jag dricker varje dag (just nu i alla fall). En sats blir två stora glas. Underbart goda, lättdruckna och vitaliserande!

 • 1 dl blåbär
 • 1 dl granatäpplekärnor
 • ½ dl gojibär som jag blötlagt innan tillsamman med
 • ½ dl vita mullbär
 • 1 tsk nyponpulver
 • 1 tsk kanel
 • 1 msk mineralpulver (från koraller)
 • 2 tsk supergreens (torkad blandning av gräs m m)
 • 2 msk aloe vera
 • 1 msk omega olja (Oil for life)
 • 1 pressad citron (mest för smakens skull)
 • 1 msk riven ingefära
 • Ett par nävar gröna blad (idag blev det grönkål, igår spenat)
 • ½ äpple
 • Vatten till lagom konsistens

Hur låter det? Det smakar faktiskt väldigt gott. Det känns viktigt att få med lite färska gröna blad. Jag tycker mig känna kraften i klorofyllen. :)

Jag har en mixer som är riktigt bra. En bra mixer för smoothis bör ha en effekt på minst 1200 W för att vara tillräckligt kraftfull för att finfördela blad, frukter och grönsaker så att de behåller så mycket näring som möjligt. De brukar kosta ganska mycket. Den jag har kostar bara kostar 800 kr. Den heter Wilfa BL-1200. Den låter väldigt mycket när den går, men det vänjer man sig vid. Den har fem års motorgaranti vilket känns som ett bra tecken på kvaliteten. Du kan hitta flera andra blenders och juicepressar på Råvarubutiken.

Dag 6 Andningsträning

När jag sitter med min Relaxator kommer jag att tänka på alla gånger jag har suttit och sjungit mantran. Så här förklarar Wikipedia vad mantra är:

Man  betyder sinne och tra betyder befria alltså betyder mantra ett ord eller namn som befriar sinnet. Syftet är att stilla sinnet genom att låta det arbeta med en enda sak. Den djupare meningen är att förstå eller att förenas med filosofin som ligger bakom mantrat.”

Detta är förstås en oerhört förenklad förklaring av något som använts i årtusenden i de flesta kulturer. När man sjunger ett mantra i takt med andningen har det effekten att man efter avslutad sång andas oerhört lätt, långsamt och naturligt. Det känns bitvis som om man inte andas alls. Andetagen blir oerhört avslappnade och långsamma. Utöver att detta har effekt på sinnet, t ex att det framträder mycket färre tankar, så har detta också en positiv effekt på kroppen.

Det mantra som jag sjungit mest – även om det är länge sedan nu – är Gayatri-mantrat.

Om bhur bhuvah svah

tat savitur varenyam

bhargo devasya dhimahi;

dhiyo yo nah pra-chodayat

 

(Throughout the experience of life

”That”

Essential nature illuminating

Existence is the adorable

ONE.

May all beings perceive through

Subtle and meditative intellect

The brilliance of enlightened awareness.)

 

Det som är så fantastiskt för andningen är att man sjunger hela mantrat på en utandning. Sedan gör man en inandning och sjunger det igen. Totalt brukar man sjunga det 108 gånger med en kort tyst paus efter 27 gånger. Tänk dig att ta 108 så långsamma andetag! Det blir ca 4 andetag i minuten. Med Relaxatorn andas jag ca 6 andetag i minuten.

Effekten går naturligtvis inte att jämföra rakt av. När man sjunger mantra sitter man oftast med ögonen slutna och har fokus på mantrat och ibland olika delar av kroppen. Det gör att sinnet har ett enda fokus. När man sitter med Relaxatorn kanske de flesta är mitt i vardagen med öppna ögon. Ser kanske på teve, läser en bok, sitter framför datorn. Den underbara känsla som det ger att sjunga mantra på ovan beskrivna sätt kan ändå till viss del hänföras till den långsamma andningen.

Det påverkar självklart sinnet på ett positivt sätt att även andas långsamt med Relaxatorn. Effekten av att använda den stannar inte med det som sker när jag sitter med den i munnen. Att använda den regelbundet gör personen mer medveten om andningen och fokus flyttas då från sinnets innehåll, tankar m m till kroppen och andningen vilket ger vila i vardagen. Det är också tydligt hur personer som upplever stress, oro eller ångest får hjälp att landa i kroppen, slappna av mer, syresättas med hjälp av Relaxatorn.

Tack för ditt intresse för det jag skriver!

 

Superdupersmoothies

Bamse has his thunder honey, Popeye has spinach. I myself have my superdupersmoothies. I do not know if it’s ideal to mix as much as I do. But it feels great anyway! I’ve always had trouble with green smoothies. After having fasted a lot in my youth with green juices and herbal teas, I am easily allergic to anything that tastes too much grass. I know of course how healthy the green drinks are with wheat grass, barley grass, nettles and other stuff – green and beautiful. Just not for me right now. My smoothie contains ingredients that I think taste good and is still healthy. This is how it looks. Not very tasty in color. I feel happier the uglier it is in color because it means that I have had a lot of greens in it. In the beginning they were beautifully reddish-pink. You know – mostly berries.

This is what I have in the smoothies I drink every day (right now at least). It will make two large glasses. Wonderfully good, easy to drink and rejuvenating!

 • 1 cup blueberries
 • 1 cup pomegranate seeds
 • ½ cup goji berries that I soaked before together with
 • ½ cup white mulberry
 • 1 tsp rosehip powder
 • 1 teaspoon cinnamon
 • 1 tablespoon of mineral powder (from chorals)
 • 2 tsp super greens (dried mixture of grass etc)
 • 2 tablespoons aloe vera
 • 1 tablespoon of omega oil (Oil for Life)
 • Juice of one lemon (mostly for flavor)
 • 1 tablespoon grated ginger
 • A couple of handfuls of green leaves (today it was kale, spinach yesterday)
 • ½ apple
 • Water for preferred consistency

How does that sound? It actually tastes really good. It’s important to get some fresh green leaves in. I seem to feel the power of chlorophyll. :)

I have a blender that is really good. A good mixer for smoothies should have a power of 1200 W to be powerful enough to atomize the leaves, fruits and vegetables so that they retain as much nutrition as possible. They usually cost quite a lot. The one I have cost only costs 800 SEK. It’s called Wilfa BL-1200. It has quite a loud sound, but you get used to it. It has a five-year engine warranty, which seems like a good sign of quality. You can find several other blenders and juicers on the Råvarubutiken.

Day 6 Breathing Training

When I sit with my Relaxator I came to think of all the times I’ve sat and sung mantras. Wikipedia explains here what a mantra is:

“It means mind and tra means freeing thus does mantra a word or name that frees the mind. The purpose is to calm the mind by letting it work with a single thing. The deeper meaning is to understand or to unite with the philosophy behind the mantra. “

This is of course an extremely simplified explanation of something that has been used for millennia in many cultures. When singing a mantra in tune with theit  breathing has the effect that, once you are done singing, breathing becomes incredibly easy, slowly and natural. It feels at times as if you do not breathe at all. The breaths become extremely relaxed and slow. In addition to  the effect it has on the mind, with fewer thoughts appearing, it also has a positive effect on the body.

The mantra that I have sung most – although it’s a long time ago now – is the Gayatri mantra.

If bhur bhuvah svah

tat savitur varenyam

bhargo Devasya dhimahi;

dhiyo yo nah pra-chodayat

 

(Throughout the experience of life

“That”

Essential nature illuminating

Existence is the adorable

ONE.

May all beings perceive through

Subtle and meditative intellect

The brilliance of enlightened awareness.)

 

What is so amazing for the breathing is that you sing the mantra on one exhalation. Then you inhale and sing it again. You usually sing it 108 times with a short quiet break after each 27 times. Imagine taking 108 so slow breaths! You take about 4 breaths per minute. With the Relaxator I take about 6 breaths per minute.

The effect can of course not be compared directly. When singing mantras you mostly sit with eyes closed and focus on the mantra and sometimes different parts of the body. This means that the mind has a single focus. When you sit with the Relaxatior you may be in the middle of everyday life with open eyes. You may watch TV, read a book, sitt in front of your computer. The wonderful feeling that it gives to sing mantras as described above can still be partly attributed to the slow breathing.

It obviously affects the mind in a positive way to simply breathe slowly with the Relaxator. The effect of using it does not stop with what happens when you sit with it in your mouth. Using it regularly makes the person more aware of  her/his breathing and focus then shifts from the contents of the mind, thoughts, etc. to the body and the breath which gives rest in everyday life. It is also clear that people that experience stress or anxiety may find help to land in the body, relax more and oxygenate more with the Relaxator.

Thank you for your interest in what I write!

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco